Choď na obsah Choď na menu
 


Univerzitné námestie

27. 1. 2014

31.  Univerzitné námestie


Pomenovania počas  existencie námestia

V 17. stor.: Platea / Theatrum / Academica / Akademické nám., ulica / - r. 1692: Platea S.Adalberti / Nám sv. Vojtecha / - r. 1910: Pázmány tér / Pázmáňovo nám./ - r. 1922: Svätojánske nám. – 1951: Univerzitné nám.Objektová skladba urbanistických priestorov

Začiatkom 20. stor. bolo Univerzitné námestie intaktne zachované v urbanistickom stave aký získalo počas baroka.

V baroku postupne nahradili pôvodný dominikánsky kláštor univerzitným areálom, pričom ako prvý z univerzitného areálu bol postavený v polohe stredovekého rádového kostola Univerzitný kostol v rokoch 1629 -35. Areál s kostolom lemoval námestie na severnej strane. Pôvodne aj po výstavbe kostola prežívala tzv. škola pred jeho čelnou fasádou, vybudovaná ešte počas existencie pôvodného kostola ako stavba s centrálnym dvorom, obopnutým z 3 strán školskými krídlami a zo štvrtej – východnej strany fasádou kostola. Tento školský areál, ktorý neumožňoval vytvorenie verejného priestranstva pred kostolom a opticky prekrýval od mesta jeho čelnú fasádu v priebehu 17. stor., zdemolovali, čím vznikol rozptylný priestor pred jeho vstupom.

Na južnej strane námestia vybudovali na nezastavanom priestore v 70. rokoch 18. stor. mohutnú voči námestiu pozdĺžnu stavbu Lekárskej fakulty univerzity. Museli pritom odstrániť ranobarokový Mariánsky stĺp.

Západnú stranu námestia tvorila radová zástavba západného frontu Hornopotočnej ulice, ktorá, sledujúc tok potoka vytvárala smerom ku námestiu mierne vypuklý široký oblúk. Bola charakteristická prízemnými obytnými domami prejazdového typu, stojacimi na krátkych parcelách so zadnými stranami dobiehajúcimi ku zadným hraniciam krátkych parciel orientovaných do Pekárskej ulice. Šírky parciel boli rôzne, uplatnili sa tu ako typické stredoveké šírky, tak aj polovičné šírky vzniknuté delením parciel. Stredom Hornopotočnej ulice viedlo koryto potoka Trnávka, ktoré premosťoval približne v strede dĺžky uličnej čiary námestia mostík so sochou sv. Jána Nepomuckého.

Rovnako ako južnú aj východnú stranu námestia tvoril jeden mohutný objekt. Dvojpodlažný objekt Seminára sv. Vojtecha s prevýšenou hmotou na severovýchodnom nároží námestia bol situovaný ako ukončenie radovej zástavby východnej fronty Hollého ulice.

Podľa mapy z roku 1895 bol v tom čase ešte zachovaný intaktný barokový urbanistický stav všetkých uličných front námestia. Potok bol už zaústený pod terén.

V socializme bola zdemolovaná takmer celá západná fronta Hornopotočnej ulice vrátane časti lemujúcej námestie. Zvyšok námestia sa podnes zachoval v pôvodnej podobe s výnimkou Seminára sv. Vojtecha na juhovýchodnom nároží, ktorý bol zvýšený v 20. rokoch 20. stor. o jedno podlažie.Kultúrne hodnoty

  • Univerzitné budovy - objekty najvýznamnejšej vzdelávacej inštitúcie na Slovensku; univerzita bola založená r. 1635 kardinálom P. Pázmaňom. Komplex tvorený kostolom, kolégiom, konviktami a seminármi predstavuje ojedinelý súbor historických školských budov. 

Pamiatkové objekty

 č.d.  1,     2,      pamätná tabuľa, Univerzitné námestie 2,pamätná tabuľa- univerzita, Univerzitné námestie 2,  3,