Choď na obsah Choď na menu
 


Vajanského ulica

27. 1. 2014

  Vajanského ulica  (fotogaléria

 

Pomenovania počas jej existencie

V 15. stor.: Pruder gass (Prueder gassen) inferiori, Platea Fratrum inferiori /Dolná bratská ul./ - V 16. stor.: Brüdergasse, Pruder Gasse / Bratská, mníšska ul. /, Platea Fratrum inferiori / Bratská ul./ - v 18. stor.: Platea Sancti Iacobi / Ul. sv. Jakuba /, Platea Fratrum inferior / Dolná bratská ul./ - r. 1865: Frucht Gasse / Zbožná, plodinová ul. /, Gabona utcza /Zbožná, obilná ul. / - r. 1922: Zbožná ul. – r. 1952: Vajanského ulica

 

Objektová skladba urbanistických priestorov

Vajanského ulica je doložená už v počiatkoch mesta prítomnosťou domu na jej severo -východnom nároží (na križovatke s Radlinského ulicou), ktorý smeruje čelnou fasádou do Radlinského ulice a pozdĺž Vajanského ulice sa rozprestiera dlhou bočnou fasádou. Vajanského ulica bola komunikáciou vedúcou od stredoveku od františkánskeho kostola paralelne s južnou polovicou západného úseku opevnenia. Nie je známe, či už od stredoveku mala obojstrannú zástavbu, teda aj zástavbu pozdĺž hradieb. Spočiatku mohlo jej západný front tvoriť len opevnenie. Najstaršie známe mapy Trnavy pochádzajú až z 18. stor. - jednak z r. 1727 a tiež mapa prvého vojenského mapovania z roku 1782-84 a zobrazujú však len bloky zástavby (bez parcelácie). Vajanského ulicu už zobrazujú s obojstrannou zástavbou, pričom blok medzi západnou uličnou čiarou a opevnením je veľmi plytký, tvorili ho parcely malej dĺžky. Posledný slohový stav zachytený mapou z roku 1895 zobrazuje obojstrannú zástavbu ulice. Parcely sústredené na západnej strane siahajú až po hradby, parcely pri východnom fronte sú zadnými hranicami napojené na zadné parcelné hranice dlhých parciel siahajúcich sem od Hlavnej ulice.

V 70. rokoch 20. stor. došlo nielen k úplnej likvidácii pôvodnej zástavby, ale aj všetkých urbanistických atribútov, takže zanikla ako parcelácia, tak aj uličné čiary a na mieste pôvodnej ulice vznikla nová urbanistická situácia charakteristická sídliskovou výstavbou s viacpodlažnými panelovými domami, unifikovaného výrazu a s novými urbanistickými priestormi.

 

   Pamiatkové objekty

 č.d. 24 ,